برشکاری دی


معرفی


4
2
0

کالا انتخاب شده

ورق
کاویان
فابریک 6 متری
20
1.25
برشکاری دی
0
5750
1398-04-03 16:31:16

کالا ها

ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
8
1.5
برشکاری دی
0
6000
1398-04-17 12:08:22
ورق
کاویان
فابریک 6 متری
20
1.25
برشکاری دی
0
5750
1398-04-03 16:31:16


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
3865
0
کاویان
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
4045
0
اکسین
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
5
3700
کاویان
1397-10-25 07:34:05
اهن الات نامدار ودارا
5
3680
کاویان
1397-10-25 07:34:05