برشکاری دی


معرفی


4
2
0

کالا انتخاب شده

ورق
کاویان
فابریک 6 متری
20
1.25
برشکاری دی
0
5750
1398-04-03 16:31:16

کالا ها

ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
8
1.5
برشکاری دی
0
6000
1398-04-17 12:08:22
ورق
کاویان
فابریک 6 متری
20
1.25
برشکاری دی
0
5750
1398-04-03 16:31:16


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
18500
0
اکسین
1399-10-15 14:24:32
اهن الات نامدار ودارا
15600
0
کاویان
1399-09-27 12:20:18
اهن الات نامدار ودارا
8350
0
کره
1398-05-15 17:31:11
آهن امروز
0
5620
قطعات
1398-01-19 09:26:44