فولاد خراسان


معرفی


303
5
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
فولاد خراسان
42800
0
1398-04-04 15:19:03

کالا ها

میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
فولاد خراسان
42800
0
1398-04-04 15:19:03
میلگرد
14
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
14
فولاد خراسان
42800
0
1398-04-04 15:19:03
میلگرد
20
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
20
فولاد خراسان
42800
0
1398-04-04 15:19:03
میلگرد
22
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
22
فولاد خراسان
42800
0
1398-04-04 15:19:03
میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
فولاد خراسان
42800
0
1398-04-04 15:19:03


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
18
1396-09-12 10:54:23
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
18
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
18
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
18
1397-12-05 02:21:22