اهن الات حیدری


معرفی


0
2
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST37
فابریک
2
1
اهن الات حیدری
0
3200
1397-12-05 02:21:21

کالا ها

ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
1.5
1
اهن الات حیدری
0
26500
1399-06-31 14:27:27
ورق
مبارکه
ST37
فابریک
2
1
اهن الات حیدری
0
3200
1397-12-05 02:21:21


قیمت پیشنهادی

برشکاری حسینی نسب
3020
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:20
اهن الات خاکسار
3030
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
آهن آلات حیدریان
0
6320
فولاد مبارکه
1398-01-27 09:29:29
آهن آلات حیدریان
0
6150
فولاد مبارکه
1398-01-27 09:29:29