آهن الات کریمی


معرفی


2
1
0

کالا انتخاب شده

ورق
قطعات
به طول
12
آهن الات کریمی
0
5700
1398-04-06 12:25:29

کالا ها

ورق
قطعات
به طول
12
آهن الات کریمی
0
5700
1398-04-06 12:25:29


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
5
3780
کاویان
1397-10-25 07:34:05
اهن الات نامدار ودارا
17700
0
مبارکه
1399-10-15 11:32:13
اهن الات نامدار ودارا
0
4250
فولاد سبا
1397-12-05 02:21:23
اهن الات نامدار ودارا
0
4260
فولاد سبا
1397-12-05 02:21:23