آهن بارانی


معرفی


2
1
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
پرشین
A3
12 متری
مشکی
16
آهن بارانی
0
4300
1398-04-06 12:39:14

کالا ها

میلگرد
16
پرشین
A3
12 متری
مشکی
16
آهن بارانی
0
4300
1398-04-06 12:39:14


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
1396-09-12 10:56:05
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
1396-09-13 15:39:40
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
16
1397-12-05 02:21:22