آهن چراغی


معرفی


1
1
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
20
نیشابور
A2
12 متری
مشکی
20
آهن چراغی
0
4340
1398-04-06 13:03:21

کالا ها

میلگرد
20
نیشابور
A2
12 متری
مشکی
20
آهن چراغی
0
4340
1398-04-06 13:03:21


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
20
1396-09-12 10:54:10
بورس میلگرد
2110
0
نیشابور
20
1397-12-05 02:21:19
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
20
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
20
1397-12-05 02:21:19