آهن پاسارگاد


معرفی


1
1
0

کالا انتخاب شده

ورق
فولاد سبا
فابریک
4
1
آهن پاسارگاد
6200
6500
1398-04-12 14:53:07

کالا ها

ورق
فولاد سبا
فابریک
4
1
آهن پاسارگاد
6200
6500
1398-04-12 14:53:07


قیمت پیشنهادی

آهن آلات عرفان
2910
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
22300
0
مبارکه
1399-10-15 11:31:37
آهن آلات حیدریان
0
6280
فولاد مبارکه
1398-01-27 09:29:29
آهن آلات حیدریان
0
6260
فولاد مبارکه
1398-01-27 09:29:29