آهن آلات حیدری


معرفی


3
1
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
هیربد
A3
12 متری
مشکی
16
آهن آلات حیدری
4150
4200
1398-04-12 15:03:56

کالا ها

میلگرد
16
هیربد
A3
12 متری
مشکی
16
آهن آلات حیدری
4150
4200
1398-04-12 15:03:56


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
1396-09-12 10:56:05
پیری
2070
0
هیربد
16
1397-12-05 02:21:19
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
1396-09-13 15:39:40
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16
1397-12-05 02:21:19