برشکاری نقوی


معرفی


5
7
0

کالا انتخاب شده

ورق
هفت الماس
رول پابرش
1
1
برشکاری نقوی
0
3300
1397-12-05 02:21:21

کالا ها

ورق
مبارکه
ST37
رول پابرش
3
1
برشکاری نقوی
0
2850
1397-12-05 02:21:21
ورق
فولاد غرب
ST14
رول پابرش
1
1.25
برشکاری نقوی
0
3270
1397-12-05 02:21:21
ورق
فولاد غرب
ST14
رول پابرش
1
1
برشکاری نقوی
0
3270
1397-12-05 02:21:21
ورق
هفت الماس
رول پابرش
1
1
برشکاری نقوی
0
3300
1397-12-05 02:21:21
ورق
مبارکه
ST37
رول پابرش
2
1
برشکاری نقوی
0
2970
1397-12-05 02:21:21


قیمت پیشنهادی

آهن آلات حیدریان
0
9100
هفت الماس
1398-01-27 09:29:29
آهن آلات حیدریان
0
8790
1398-01-29 09:08:46
آهن آلات حیدریان
0
8700
1398-01-29 09:08:46
آهن آلات حیدریان
0
8710
1398-01-29 09:08:46