برشکاری نقوی


معرفی


5
7
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST37
رول پابرش
2
1
برشکاری نقوی
0
2970
1397-12-05 02:21:21

کالا ها

ورق
مبارکه
ST37
رول پابرش
3
1
برشکاری نقوی
0
2850
1397-12-05 02:21:21
ورق
فولاد غرب
ST14
رول پابرش
1
1.25
برشکاری نقوی
0
3270
1397-12-05 02:21:21
ورق
فولاد غرب
ST14
رول پابرش
1
1
برشکاری نقوی
0
3270
1397-12-05 02:21:21
ورق
هفت الماس
رول پابرش
1
1
برشکاری نقوی
0
3300
1397-12-05 02:21:21
ورق
مبارکه
ST37
رول پابرش
2
1
برشکاری نقوی
0
2970
1397-12-05 02:21:21


قیمت پیشنهادی

برشکاری حسینی نسب
3020
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:20
اهن الات حیدری
3200
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
برشکاری نقوی
2970
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
برشکاری نقوی
2970
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21