برشکاری سعید عسگری


معرفی


14
8
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
1.5
1.5
برشکاری سعید عسگری
0
5800
1398-04-12 16:37:14

کالا ها

ورق
اکسین
ST37
فابریک 6 متری
20
2
برشکاری سعید عسگری
5000
0
1398-05-18 20:23:14
ورق
مبارکه
سفید
ابعادی
0.47
1.25
برشکاری سعید عسگری
0
10200
1398-05-11 21:50:01
ورق
مبارکه
آبی
رول پابرش
0.47
1.25
برشکاری سعید عسگری
0
10200
1398-05-11 21:49:24
ورق
چین
آبی
رول پابرش
0.47
1.25
برشکاری سعید عسگری
0
10200
1398-05-11 21:49:02
ورق
اکسین
ST37
به طول
20
ابعادی
برشکاری سعید عسگری
0
5600
1398-04-12 17:06:44


قیمت پیشنهادی

آهن آلات رنجبر
7200
0
مبارکه
1398-04-13 12:14:02
آهن نوروزی
7200
7200
مبارکه
1398-04-15 16:34:56