ورق مرادی


معرفی


3
1
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST12
رول پابرش
1.5
1
ورق مرادی
6900
7100
1398-04-12 16:55:08

کالا ها

ورق
مبارکه
ST12
رول پابرش
1.5
1
ورق مرادی
6900
7100
1398-04-12 16:55:08


قیمت پیشنهادی

برشکاری مولایی
0
3500
هفت الماس
1397-12-05 02:21:22
آهن آلات حیدریان
0
7120
قزاق
1398-01-29 09:08:49
آهن آلات حیدریان
0
7120
قزاق
1398-01-29 09:08:49
آهن آلات حیدریان
0
7180
فولاد مبارکه
1398-01-29 09:08:50