برشکاری سعید عسگری


معرفی


14
8
0

کالا انتخاب شده

ورق
اکسین
ST37
به طول
20
ابعادی
برشکاری سعید عسگری
0
5600
1398-04-12 17:06:34

کالا ها

ورق
اکسین
ST37
فابریک 6 متری
20
2
برشکاری سعید عسگری
5000
0
1398-05-18 20:23:14
ورق
مبارکه
سفید
ابعادی
0.47
1.25
برشکاری سعید عسگری
0
10200
1398-05-11 21:50:01
ورق
مبارکه
آبی
رول پابرش
0.47
1.25
برشکاری سعید عسگری
0
10200
1398-05-11 21:49:24
ورق
چین
آبی
رول پابرش
0.47
1.25
برشکاری سعید عسگری
0
10200
1398-05-11 21:49:02
ورق
اکسین
ST37
به طول
20
ابعادی
برشکاری سعید عسگری
0
5600
1398-04-12 17:06:44


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
3865
0
کاویان
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
16000
0
اکسین
1399-08-07 12:08:57
اهن الات نامدار ودارا
5
3700
کاویان
1397-10-25 07:34:05
اهن الات نامدار ودارا
5
3680
کاویان
1397-10-25 07:34:05