فولاد گستر


معرفی


8
2
0

کالا انتخاب شده

ورق
اکسین
ST37
فابریک 6 متری
10
2
فولاد گستر
5650
5800
1398-04-12 17:46:17

کالا ها

ورق
اکسین
ST37
فابریک 6 متری
20
2
فولاد گستر
0
5900
1398-04-13 12:43:01
ورق
اکسین
ST37
فابریک 6 متری
10
2
فولاد گستر
5650
5800
1398-04-12 17:46:17


قیمت پیشنهادی

تامین فولاد
3200
0
اکسین
1397-12-05 02:21:21
فولاد ملی
2920
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
0
4340
مبارکه
1397-12-05 02:21:23
اهن الات نامدار ودارا
5
3780
کاویان
1397-10-25 07:34:05