آهن آلات رنجبر


معرفی


4
4
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST37
فابریک
1.5
ابعادی
آهن آلات رنجبر
0
7200
1398-04-13 12:14:02

کالا ها

ورق
چین
ST37
6 متری
10
1/5
آهن آلات رنجبر
0
5900
1398-04-29 00:30:46
ورق
مبارکه
ST37
2 متری برشی
2.5
1
آهن آلات رنجبر
0
6700
1398-04-13 12:20:39
ورق
مبارکه
ST37
2 متری برشی
5
1
آهن آلات رنجبر
0
6800
1398-04-13 12:19:40
ورق
مبارکه
ST37
فابریک
1.5
ابعادی
آهن آلات رنجبر
0
7200
1398-04-13 12:14:02


قیمت پیشنهادی

برشکاری سعید عسگری
5800
0
مبارکه
1398-04-12 16:37:14
آهن نوروزی
7200
7200
مبارکه
1398-04-15 16:34:56
اهن الات حیدری
26500
0
مبارکه
1399-06-31 14:27:27
آهن آلات ايفل
15000
0
مبارکه
1399-07-01 16:34:13