خلیج فارس


معرفی


7
11
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
6.5
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
6.5
خلیج فارس
4250
4300
1398-04-15 11:45:18

کالا ها

قوطی و پروفیل
هیربد
خلیج فارس
0
6150
1398-04-25 11:16:01
میلگرد
25
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
25
خلیج فارس
4250
4300
1398-04-15 11:45:18
میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
خلیج فارس
4250
4300
1398-04-15 11:45:18
میلگرد
6.5
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
6.5
خلیج فارس
4250
4300
1398-04-15 11:45:18
میلگرد
22
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
22
خلیج فارس
4250
4300
1398-04-15 11:45:18


قیمت پیشنهادی

آهن میثاق
6700
0
نطنز
6.5
1398-02-29 12:40:43
عبدالهی
4250
4200
هیربد
6.5
1398-04-15 12:39:09
آهن آلات پناهی
4350
4350
فایکو
6.5
1398-04-16 15:25:49
میلگرد کاوه
4400
4900
هیربد
6.5
1398-04-16 16:44:59