خلیج فارس


معرفی


7
10
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
6.5
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
6.5
خلیج فارس
4250
4300
1398-04-15 11:45:18

کالا ها

میلگرد
25
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
25
خلیج فارس
4250
4300
1398-04-15 11:45:18
میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
خلیج فارس
4250
4300
1398-04-15 11:45:18
میلگرد
6.5
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
6.5
خلیج فارس
4250
4300
1398-04-15 11:45:18
میلگرد
22
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
22
خلیج فارس
4250
4300
1398-04-15 11:45:18
میلگرد
12
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
12
خلیج فارس
4250
4300
1398-04-15 11:45:18


قیمت پیشنهادی

آهن میثاق
6700
0
نطنز
6.5
1398-02-29 12:40:43
آهن آلات پناهی
4350
4350
فایکو
6.5
1398-04-16 15:25:49
میلگرد ضیایی
4250
4300
پرشین
6.5
1398-04-17 14:50:21
اهن الات نامدار ودارا
12400
0
ملایر
6.5
1399-09-22 16:55:29