فولاد ملی


معرفی


0
1
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST52
فابریک
10
1.5
فولاد ملی
0
2920
1397-12-05 02:21:21

کالا ها

ورق
مبارکه
ST52
فابریک
10
1.5
فولاد ملی
0
2920
1397-12-05 02:21:21


قیمت پیشنهادی

تامین فولاد
3200
0
اکسین
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
0
4340
مبارکه
1397-12-05 02:21:23
اهن الات نامدار ودارا
5
3780
کاویان
1397-10-25 07:34:05
اهن الات نامدار ودارا
0
5480
مبارکه
1398-05-13 16:17:54