پاسارگاد


معرفی


4
16
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
30
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
30
پاسارگاد
0
4200
1398-04-15 11:58:35

کالا ها

میلگرد
32
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
32
پاسارگاد
0
4200
1398-04-15 12:00:08
میلگرد
10
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
10
پاسارگاد
0
4200
1398-04-15 12:00:08
میلگرد
8
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
8
پاسارگاد
0
4200
1398-04-15 12:00:07
میلگرد
36
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
36
پاسارگاد
0
4200
1398-04-15 12:00:07
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
پاسارگاد
0
4200
1398-04-15 12:00:07


قیمت پیشنهادی

آهن البرز
4400
هیربد
30
1398-04-01 13:25:31
پاسارگاد
4200
0
ذوب آهن
30
1398-04-15 12:00:07
عبدالهی
4250
4200
هیربد
30
1398-04-15 12:39:09
میلگرد کاوه
4400
4900
هیربد
30
1398-04-16 16:44:59