پاسارگاد


معرفی


5
16
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
40
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
40
پاسارگاد
0
4200
1398-04-15 11:59:27

کالا ها

میلگرد
32
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
32
پاسارگاد
0
4200
1398-04-15 12:00:08
میلگرد
10
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
10
پاسارگاد
0
4200
1398-04-15 12:00:08
میلگرد
8
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
8
پاسارگاد
0
4200
1398-04-15 12:00:07
میلگرد
36
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
36
پاسارگاد
0
4200
1398-04-15 12:00:07
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
پاسارگاد
0
4200
1398-04-15 12:00:07


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
5150
0
نورد تهران
40
1398-06-31 17:34:17
اهن الات نامدار ودارا
4280
0
ظفر بناب
40
1398-06-31 17:41:02
آهن آلات نوري
0
0
نورد تهران
40
1398-07-01 12:57:41