پاسارگاد


معرفی


5
16
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
30
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
30
پاسارگاد
0
4200
1398-04-15 12:00:07

کالا ها

میلگرد
32
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
32
پاسارگاد
0
4200
1398-04-15 12:00:08
میلگرد
10
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
10
پاسارگاد
0
4200
1398-04-15 12:00:08
میلگرد
8
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
8
پاسارگاد
0
4200
1398-04-15 12:00:07
میلگرد
36
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
36
پاسارگاد
0
4200
1398-04-15 12:00:07
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
پاسارگاد
0
4200
1398-04-15 12:00:07


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
4200
0
ذوب آهن
30
1398-04-15 11:58:35
رضایی
4500
0
ذوب آهن
30
1398-04-20 13:42:21
رضایی
4500
0
بافق یزد
30
1398-04-20 13:42:40
میلگرد متین
4250
0
ذوب آهن
30
1398-04-23 14:00:50