قائم


معرفی


1
1
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
10
هیربد
A3
12 متری
مشکی
10
قائم
4160
4220
1398-04-15 12:13:09

کالا ها

میلگرد
10
هیربد
A3
12 متری
مشکی
10
قائم
4160
4220
1398-04-15 12:13:09


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
10
1397-12-05 02:21:19
فولاد گسترپارس
2280
0
میانه
10
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2110
0
آریان فولاد
10
1397-12-05 02:21:19
پاسارگاد
2080
0
قزوین
10
1397-12-05 02:21:19