آهن پرشین


معرفی


1
1
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
14
آهن پرشین
4170
4270
1398-04-15 13:18:39

کالا ها

میلگرد
14
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
14
آهن پرشین
4170
4270
1398-04-15 13:18:39


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
14
1396-09-12 10:52:29
فولاد گسترپارس
2090
2065
میانه
14
1396-09-13 15:38:48
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
14
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
14
1397-12-05 02:21:19