میلگرد حسنلو


معرفی


8
14
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
12
نورد تهران
A1
6 متری
مشکی
12
میلگرد حسنلو
52200
52500
1398-04-15 13:25:01

کالا ها

میلگرد
16
نورد تهران
A1
6 متری
مشکی
16
میلگرد حسنلو
53200
0
1398-04-05 12:38:07
میلگرد
18
نورد تهران
A1
6 متری
مشکی
18
میلگرد حسنلو
53200
0
1398-04-05 12:38:07
میلگرد
12
نورد تهران
A1
6 متری
مشکی
12
میلگرد حسنلو
5320
0
1398-04-05 12:34:45
میلگرد
14
نورد تهران
A1
6 متری
مشکی
14
میلگرد حسنلو
5320
0
1398-04-05 12:34:45


قیمت پیشنهادی

پاک سیما
0
5400
نیشابور
12
1398-02-31 16:10:33
میلگرد حسنلو
0
5320
نورد تهران
12
1398-04-05 12:34:45
حیدربیگی
4700
4650
نورد تهران
12
1398-04-16 12:18:17
میلگرد مهدی
4200
0
ذوب آهن
12
1398-04-20 16:21:37