میلگرد حسنلو


معرفی


8
14
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
نورد تهران
A1
6 متری
مشکی
16
میلگرد حسنلو
52200
52500
1398-04-15 13:25:01

کالا ها

میلگرد
16
ذوب آهن
A1
12 متری
مشکی
16
میلگرد حسنلو
5900
0
1398-04-18 13:01:15
میلگرد
12
نورد تهران
A1
6 متری
مشکی
12
میلگرد حسنلو
52200
52500
1398-04-15 13:25:01
میلگرد
18
نورد تهران
A1
6 متری
مشکی
18
میلگرد حسنلو
52200
52500
1398-04-15 13:25:01
میلگرد
14
نورد تهران
A1
6 متری
مشکی
14
میلگرد حسنلو
52200
52500
1398-04-15 13:25:01
میلگرد
25
نورد تهران
A1
6 متری
مشکی
25
میلگرد حسنلو
52200
52500
1398-04-15 13:25:01


قیمت پیشنهادی

میلگرد حسنلو
0
53200
نورد تهران
16
1398-04-05 12:38:07
حیدربیگی
4700
4650
نورد تهران
16
1398-04-16 12:18:17
میلگرد حسنلو
0
5900
ذوب آهن
16
1398-04-18 13:01:15
فروشگاه آهن الات قربانی
4350
هیربد
16
1398-04-23 14:09:05