انصاری


معرفی


2
1
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
12
هیربد
A3
نرمال
زرد و مشکی
12
انصاری
4300
4500
1398-04-15 14:50:35

کالا ها

میلگرد
12
هیربد
A3
نرمال
زرد و مشکی
12
انصاری
4300
4500
1398-04-15 14:50:35


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
12
1397-12-05 02:21:19
فولاد گسترپارس
2135
2100
میانه
12
1396-09-13 15:37:37
بورس میلگرد
2140
0
میانه
12
1397-12-05 02:21:19
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2235
ظفر بناب
12
1397-12-05 02:21:22