امید


معرفی


2
3
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
6
1.5
امید
5650
5700
1398-04-15 15:50:08

کالا ها

ورق
قطعات
به طول
8
امید
5600
5600
1398-04-19 12:17:41
ورق
قطعات
6 متری برشی
10
امید
5550
5550
1398-04-15 21:24:30
ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
6
1.5
امید
5650
5700
1398-04-15 15:50:08


قیمت پیشنهادی

سپاهان برش
2950
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
سپاهان برش
3100
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
سپاهان برش
2900
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
0
5690
مبارکه
1398-05-13 16:13:46