کهن پارس صفا


معرفی


1
1
0

کالا انتخاب شده

لوله
½
چین
½
کهن پارس صفا
0
165000
1398-04-15 16:54:30

کالا ها

لوله
½
چین
½
کهن پارس صفا
0
165000
1398-04-15 16:54:30


قیمت پیشنهادی

آهن آلات صفایی
190000
0
چین
½
1398-03-12 15:37:54
آهن متین
190000
0
چین
½
1398-04-01 11:18:47
گسترش صنعت
170
0
چین
½
1398-04-15 13:36:33
اسکندری
160
150
چین
½
1398-04-15 15:44:42