آکام فولاد رسام


معرفی


6
3
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار اصفهان
14
آکام فولاد رسام
0
4500
1398-04-16 12:02:33

کالا ها

تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار اصفهان
14
آکام فولاد رسام
0
4500
1398-04-16 12:02:33
تیرآهن
18
ذوب آهن
انبار اصفهان
18
آکام فولاد رسام
0
4500
1398-04-16 12:02:33
تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار اصفهان
16
آکام فولاد رسام
0
4500
1398-04-16 12:02:33


قیمت پیشنهادی

لطفی
440000
0
ذوب آهن
14
1397-12-05 02:21:19
آهن 101
445000
0
ذوب آهن
14
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن پارسه
458000
0
ذوب آهن
14
1396-12-17 08:36:28
تیرآهن پارسه
325000
0
ماهان
14
1397-12-05 02:21:19