آکام فولاد رسام


معرفی


6
3
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار اصفهان
16
آکام فولاد رسام
0
4500
1398-04-16 12:02:33

کالا ها

تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار اصفهان
14
آکام فولاد رسام
0
4500
1398-04-16 12:02:33
تیرآهن
18
ذوب آهن
انبار اصفهان
18
آکام فولاد رسام
0
4500
1398-04-16 12:02:33
تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار اصفهان
16
آکام فولاد رسام
0
4500
1398-04-16 12:02:33


قیمت پیشنهادی

لطفی
520000
0
ذوب آهن
16
1397-12-05 02:21:19
تیراهن و ورق کریمی
405000
0
اهواز
16
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن پارسه
545000
0
ذوب آهن
16
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن پارسه
455000
0
آرین
16
1397-12-05 02:21:19