حیدربیگی


معرفی


52
29
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
نورد تهران
A3
6 متری
مشکی
18
حیدربیگی
4650
4700
1398-04-16 12:18:17

کالا ها

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
حیدربیگی
0
4100
1398-06-27 20:48:07
قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
6
2
10 * 10
حیدربیگی
0
6130
1398-06-27 20:39:56
میلگرد
14
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
14
حیدربیگی
0
4175
1398-06-27 20:39:46
میلگرد
20
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
20
حیدربیگی
0
4165
1398-06-27 20:39:25
میلگرد
18
درپاد
A3
12 متری
مشکی
18
حیدربیگی
3950
0
1398-06-27 20:38:49


قیمت پیشنهادی

میلگرد حسنلو
0
53200
نورد تهران
18
1398-04-05 12:38:07
میلگرد حسنلو
52500
52200
نورد تهران
18
1398-04-15 13:25:01