حیدربیگی


معرفی


35
21
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
نورد تهران
A3
6 متری
مشکی
16
حیدربیگی
4650
4700
1398-04-16 12:18:17

کالا ها

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
حیدربیگی
0
4250
1398-04-19 21:49:32
نبشی
3
شکفته مشهد
6 متری
3
2
حیدربیگی
0
4650
1398-04-19 21:49:15
نبشی
4
المهدی اصفهان
6 متری
4
4
حیدربیگی
0
4550
1398-04-19 21:49:05
میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
حیدربیگی
0
4220
1398-04-19 21:48:43
میلگرد
14
هیربد
A3
12 متری
مشکی
14
حیدربیگی
0
4130
1398-04-19 21:48:18


قیمت پیشنهادی

میلگرد حسنلو
0
53200
نورد تهران
16
1398-04-05 12:38:07
میلگرد حسنلو
52500
52200
نورد تهران
16
1398-04-15 13:25:01
میلگرد حسنلو
0
5900
ذوب آهن
16
1398-04-18 13:01:15
فروشگاه آهن الات قربانی
4350
هیربد
16
1398-04-23 14:09:05