حیدربیگی


معرفی


52
29
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
20
نورد تهران
A3
6 متری
مشکی
20
حیدربیگی
4650
4700
1398-04-16 12:18:17

کالا ها

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
حیدربیگی
0
4100
1398-06-27 20:48:07
قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
6
2
10 * 10
حیدربیگی
0
6130
1398-06-27 20:39:56
میلگرد
14
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
14
حیدربیگی
0
4175
1398-06-27 20:39:46
میلگرد
20
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
20
حیدربیگی
0
4165
1398-06-27 20:39:25
میلگرد
18
درپاد
A3
12 متری
مشکی
18
حیدربیگی
3950
0
1398-06-27 20:38:49


قیمت پیشنهادی

زاگرس
1730
0
نیشابور
20
1397-12-05 02:21:19
زاگرس
1735
1680
نیشابور
20
1396-10-24 09:10:51
میلگرد حسنلو
52500
52200
نورد تهران
20
1398-04-15 13:25:01