آهن آلات خلیلی


معرفی


4
1
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
2
1.5
آهن آلات خلیلی
0
150
1398-04-16 13:49:09

کالا ها

ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
2
1.5
آهن آلات خلیلی
0
150
1398-04-16 13:49:09


قیمت پیشنهادی

برشکاری حسینی نسب
3020
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:20
اهن الات حیدری
3200
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
اهن الات خاکسار
3030
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
آهن آلات حیدریان
0
6320
فولاد مبارکه
1398-01-27 09:29:29