تناژ آسیا


معرفی


7
4
0

کالا انتخاب شده

لوله
2
چین
2
تناژ آسیا
0
160000
1398-04-16 14:29:00

کالا ها

لوله
سپنتا
2
تناژ آسیا
145000
0
1398-05-01 09:23:54
لوله
چین
تناژ آسیا
0
3250000
1398-04-21 13:06:54
لوله
1
سپاهان
1
3
تناژ آسیا
0
988000
1398-04-21 13:04:30
لوله
2
چین
2
تناژ آسیا
0
160000
1398-04-16 14:29:00


قیمت پیشنهادی

آهن آلات صفایی
480000
0
اهواز
2
1398-03-12 15:40:54
آریا صنعت خاتم
500
0
چین
2
1398-04-18 13:36:01
حسنلو
6150
0
چین
2
1398-04-18 14:36:56
اهن الات جواهری
470000
0
چین
2
1398-04-22 12:14:33