اهن لک


معرفی


8
5
0

کالا انتخاب شده

ورق
شهرکرد
ابعادی
1.5
1.25
اهن لک
0
3820
1397-12-05 02:21:21

کالا ها

ورق
شهرکرد
ابعادی
0.4
1
اهن لک
0
4300
1397-12-05 02:21:21
ورق
شهرکرد
رول پابرش
0.5
1
اهن لک
0
3930
1397-12-05 02:21:21
ورق
شهرکرد
رول پابرش
2
1.25
اهن لک
0
3880
1397-12-05 02:21:21
ورق
شهرکرد
ابعادی
2
1
اهن لک
0
3900
1397-12-05 02:21:21
ورق
شهرکرد
ابعادی
1.5
1.25
اهن لک
0
3820
1397-12-05 02:21:21


قیمت پیشنهادی

مجید
8600
0
شهرکرد
1397-12-20 05:03:32
مجید
8540
0
شهرکرد
1397-12-20 05:02:01
آهن آلات حیدریان
0
8740
1398-01-29 09:08:46
آهن آلات حیدریان
0
8650
1398-01-29 09:08:46