مددی


معرفی


2
1
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
12
فایکو
کارخانه
12
مددی
0
5700
1398-04-16 15:24:23

کالا ها

تیرآهن
12
فایکو
کارخانه
12
مددی
0
5700
1398-04-16 15:24:23


قیمت پیشنهادی

اهن الات خاکسار
3120
0
ذوب آهن
12
1397-12-05 02:21:19
اهن الات نامدار ودارا
630005
0
ذوب آهن
12
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
630005
0
ذوب آهن
12
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
6050005
0
ذوب آهن
12
1397-12-05 02:21:21