برشکاری مولایی


معرفی


3
1
0

کالا انتخاب شده

ورق
هفت الماس
ST14
2.5
1.5
1.25
برشکاری مولایی
3500
0
1397-12-05 02:21:22

کالا ها

ورق
هفت الماس
ST14
2.5
1.5
1.25
برشکاری مولایی
3500
0
1397-12-05 02:21:22


قیمت پیشنهادی

آهن آلات حیدریان
0
7120
قزاق
1398-01-29 09:08:49
آهن آلات حیدریان
0
7120
قزاق
1398-01-29 09:08:49
آهن آلات حیدریان
0
7180
فولاد مبارکه
1398-01-29 09:08:50
آهن آلات حیدریان
0
7180
فولاد مبارکه
1398-01-29 09:08:50