میلگرد کاوه


معرفی


5
17
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
5.5
هیربد
A3
6 متری
مشکی
5.5
میلگرد کاوه
4900
4400
1398-04-16 16:44:59

کالا ها

میلگرد
5.5
هیربد
A3
6 متری
مشکی
5.5
میلگرد کاوه
4900
4400
1398-04-16 16:44:59
میلگرد
28
هیربد
A3
6 متری
مشکی
28
میلگرد کاوه
4900
4400
1398-04-16 16:44:59
میلگرد
8
هیربد
A3
6 متری
مشکی
8
میلگرد کاوه
4900
4400
1398-04-16 16:44:59
میلگرد
22
هیربد
A3
6 متری
مشکی
22
میلگرد کاوه
4900
4400
1398-04-16 16:44:59
میلگرد
40
هیربد
A3
6 متری
مشکی
40
میلگرد کاوه
4900
4400
1398-04-16 16:44:59


قیمت پیشنهادی

عبدالهی
4250
4200
هیربد
5.5
1398-04-15 12:39:10
آهن آلات پناهی
4350
4350
فایکو
5.5
1398-04-16 15:25:49
میلگرد ضیایی
4250
4200
هیربد
5.5
1398-04-16 17:08:36
میلگرد متین
4500
0
کوثر اهواز
5.5
1398-04-29 13:43:23