میلگرد طاها


معرفی


1
8
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
20
نیشابور
A3
6 متری
مشکی
20
میلگرد طاها
4200
4200
1398-04-16 16:59:19

کالا ها

میلگرد
10
نیشابور
A3
6 متری
مشکی
10
میلگرد طاها
4200
4200
1398-04-16 16:59:19
میلگرد
20
نیشابور
A3
6 متری
مشکی
20
میلگرد طاها
4200
4200
1398-04-16 16:59:19
میلگرد
14
نیشابور
A3
6 متری
مشکی
14
میلگرد طاها
4200
4200
1398-04-16 16:59:19
میلگرد
16
نیشابور
A3
6 متری
مشکی
16
میلگرد طاها
4200
4200
1398-04-16 16:59:19
میلگرد
18
نیشابور
A3
6 متری
مشکی
18
میلگرد طاها
4200
4200
1398-04-16 16:59:19


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
20
1396-09-12 10:54:10
بورس میلگرد
2110
0
نیشابور
20
1397-12-05 02:21:19
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
20
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
20
1397-12-05 02:21:19