میلگرد طاها


معرفی


1
8
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
12
نیشابور
A3
6 متری
مشکی
12
میلگرد طاها
4200
4200
1398-04-16 16:59:19

کالا ها

میلگرد
10
نیشابور
A3
6 متری
مشکی
10
میلگرد طاها
4200
4200
1398-04-16 16:59:19
میلگرد
20
نیشابور
A3
6 متری
مشکی
20
میلگرد طاها
4200
4200
1398-04-16 16:59:19
میلگرد
14
نیشابور
A3
6 متری
مشکی
14
میلگرد طاها
4200
4200
1398-04-16 16:59:19
میلگرد
16
نیشابور
A3
6 متری
مشکی
16
میلگرد طاها
4200
4200
1398-04-16 16:59:19
میلگرد
18
نیشابور
A3
6 متری
مشکی
18
میلگرد طاها
4200
4200
1398-04-16 16:59:19


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
12
1397-12-05 02:21:19
فولاد گسترپارس
2135
2100
میانه
12
1396-09-13 15:37:37
بورس میلگرد
2140
0
میانه
12
1397-12-05 02:21:19
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2235
ظفر بناب
12
1397-12-05 02:21:22