میلگرد ضیایی


معرفی


9
16
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
پرشین
A3
12 متری
مشکی
16
میلگرد ضیایی
4100
4150
1398-04-16 17:03:18

کالا ها

میلگرد
16
پرشین
A3
12 متری
مشکی
16
میلگرد ضیایی
4300
4250
1398-04-17 14:50:21
میلگرد
20
پرشین
A3
12 متری
مشکی
20
میلگرد ضیایی
4300
4250
1398-04-17 14:50:21
میلگرد
14
پرشین
A3
12 متری
مشکی
14
میلگرد ضیایی
4300
4250
1398-04-17 14:50:21
میلگرد
6.5
پرشین
A3
12 متری
مشکی
6.5
میلگرد ضیایی
4300
4250
1398-04-17 14:50:21
میلگرد
18
پرشین
A3
12 متری
مشکی
18
میلگرد ضیایی
4300
4250
1398-04-17 14:50:21


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
1396-09-12 10:56:05
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
1396-09-13 15:39:40
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
16
1397-12-05 02:21:22