سپاهان برش


معرفی


1
5
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST37
رول پابرش
5
1.25
سپاهان برش
0
2950
1397-12-05 02:21:21

کالا ها

ورق
مبارکه
ST37
رول پابرش
5
1.25
سپاهان برش
0
2950
1397-12-05 02:21:21
ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
6
ابعادی
سپاهان برش
0
2950
1397-12-05 02:21:21
ورق
مبارکه
ST52
6 متری برشی
6
1.5
سپاهان برش
0
3100
1397-12-05 02:21:21
ورق
مبارکه
رول پابرش
4
ابعادی
سپاهان برش
0
3150
1397-12-05 02:21:21
ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
6
ابعادی
سپاهان برش
0
2900
1397-12-05 02:21:21


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
0
4440
مبارکه
1397-12-05 02:21:23
آهن آلات حیدریان
0
6300
فولاد مبارکه
1398-01-27 09:29:29
آهن آلات حیدریان
0
6290
فولاد مبارکه
1398-01-27 09:29:29
آهن آلات حیدریان
0
6280
فولاد مبارکه
1398-01-27 09:29:29