اهن الات حیدری


معرفی


3
6
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
10
هیربد
A3
12 متری
مشکی
10
اهن الات حیدری
4200
4300
1398-04-16 17:14:55

کالا ها

میلگرد
10
هیربد
A3
12 متری
مشکی
10
اهن الات حیدری
4200
4300
1398-04-16 17:14:55
میلگرد
20
هیربد
A3
12 متری
مشکی
20
اهن الات حیدری
4200
4300
1398-04-16 17:14:55
میلگرد
14
هیربد
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حیدری
4200
4300
1398-04-16 17:14:55
میلگرد
16
هیربد
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حیدری
4200
4300
1398-04-16 17:14:55
میلگرد
18
هیربد
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات حیدری
4200
4300
1398-04-16 17:14:55


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
10
1397-12-05 02:21:19
فولاد گسترپارس
2280
0
میانه
10
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2110
0
آریان فولاد
10
1397-12-05 02:21:19
پاسارگاد
2080
0
قزوین
10
1397-12-05 02:21:19