اهن الات حیدری


معرفی


3
6
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
هیربد
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حیدری
4200
4300
1398-04-16 17:14:55

کالا ها

میلگرد
10
هیربد
A3
12 متری
مشکی
10
اهن الات حیدری
4200
4300
1398-04-16 17:14:55
میلگرد
20
هیربد
A3
12 متری
مشکی
20
اهن الات حیدری
4200
4300
1398-04-16 17:14:55
میلگرد
14
هیربد
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حیدری
4200
4300
1398-04-16 17:14:55
میلگرد
16
هیربد
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حیدری
4200
4300
1398-04-16 17:14:55
میلگرد
18
هیربد
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات حیدری
4200
4300
1398-04-16 17:14:55


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
1396-09-12 10:56:05
پیری
2070
0
هیربد
16
1397-12-05 02:21:19
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
1396-09-13 15:39:40
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16
1397-12-05 02:21:19