اهن الات حیدری


معرفی


3
6
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
12
هیربد
A3
12 متری
مشکی
12
اهن الات حیدری
4200
4300
1398-04-16 17:14:55

کالا ها

میلگرد
10
هیربد
A3
12 متری
مشکی
10
اهن الات حیدری
4200
4300
1398-04-16 17:14:55
میلگرد
20
هیربد
A3
12 متری
مشکی
20
اهن الات حیدری
4200
4300
1398-04-16 17:14:55
میلگرد
14
هیربد
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حیدری
4200
4300
1398-04-16 17:14:55
میلگرد
16
هیربد
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حیدری
4200
4300
1398-04-16 17:14:55
میلگرد
18
هیربد
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات حیدری
4200
4300
1398-04-16 17:14:55


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
12
1397-12-05 02:21:19
فولاد گسترپارس
2135
2100
میانه
12
1396-09-13 15:37:37
بورس میلگرد
2140
0
میانه
12
1397-12-05 02:21:19
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2235
ظفر بناب
12
1397-12-05 02:21:22