امید


معرفی


9
7
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
امید
0
4300
1398-04-16 17:30:38

کالا ها

میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
امید
0
4200
1398-04-22 17:58:41
تیرآهن
8
ذوب آهن
انبار تهران
8
امید
0
4300
1398-04-22 17:58:10
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
امید
0
4300
1398-04-16 17:30:38
میلگرد
20
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
20
امید
0
4300
1398-04-16 17:30:38
میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
امید
0
4300
1398-04-16 17:30:38


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
1396-09-12 10:56:05
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
1396-09-13 15:39:40
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
16
1397-12-05 02:21:22