آهن آلات محمد


معرفی


12
14
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
آهن آلات محمد
4290
4350
1398-04-16 18:06:35

کالا ها

میلگرد
16
کوثر اهواز
A3
12 متری
مشکی
16
آهن آلات محمد
0
4100
1398-04-24 14:13:01
میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
آهن آلات محمد
0
4100
1398-04-24 14:12:54
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
آهن آلات محمد
0
4200
1398-04-24 14:12:39
میلگرد
16
فایکو
A3
12 متری
مشکی
16
آهن آلات محمد
0
4100
1398-04-24 14:12:31
میلگرد
10
قزوین
A3
12 متری
مشکی
10
آهن آلات محمد
0
4100
1398-04-24 14:12:14


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
1396-09-12 10:56:05
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
1396-09-13 15:39:40
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
16
1397-12-05 02:21:22