میلگرد متین


معرفی


95
40
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
10
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
10
میلگرد متین
4350
4250
1398-04-17 23:33:06

کالا ها

میلگرد
14
کوثر اهواز
A3
12 متری
مشکی
14
میلگرد متین
0
4110
1398-04-25 17:50:56
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
میلگرد متین
0
4120
1398-04-25 17:50:37
میلگرد
16
سیرجان
A3
12 متری
مشکی
16
میلگرد متین
4040
4050
1398-04-25 17:50:01
میلگرد
5.5
فایکو
A3
12 متری
مشکی
5.5
میلگرد متین
0
4500
1398-04-24 18:14:13
میلگرد
8
بردسیرکرمان
A3
12 متری
مشکی
8
میلگرد متین
4230
0
1398-04-24 18:13:57


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
10
1397-12-05 02:21:19
فولاد گسترپارس
2280
0
میانه
10
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2110
0
آریان فولاد
10
1397-12-05 02:21:19
پاسارگاد
2080
0
قزوین
10
1397-12-05 02:21:19