میلگرد متین


معرفی


274
157
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
10
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
10
میلگرد متین
4350
4250
1398-04-17 23:33:06

کالا ها

میلگرد
25
کویر کاشان
A3
12 متری
مشکی
25
میلگرد متین
0
4080
1398-06-30 13:08:51
میلگرد
16
میانه
A3
12 متری
مشکی
16
میلگرد متین
0
4000
1398-06-30 13:08:42
میلگرد
22
کوثر اهواز
A3
12 متری
مشکی
22
میلگرد متین
0
4020
1398-06-30 13:08:30
میلگرد
16
روهینا دزفول
A3
12 متری
مشکی
16
میلگرد متین
0
3920
1398-06-30 13:08:14
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
میلگرد متین
0
3990
1398-06-29 13:26:38


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
10
1397-12-05 02:21:19
فولاد گسترپارس
2280
0
میانه
10
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2110
0
آریان فولاد
10
1397-12-05 02:21:19
پاسارگاد
2080
0
قزوین
10
1397-12-05 02:21:19