برشکاری دی


معرفی


4
2
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
8
1.5
برشکاری دی
0
6000
1398-04-17 12:08:22

کالا ها

ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
8
1.5
برشکاری دی
0
6000
1398-04-17 12:08:22
ورق
کاویان
فابریک 6 متری
20
1.25
برشکاری دی
0
5750
1398-04-03 16:31:16


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
0
4260
مبارکه
1397-12-05 02:21:23
اهن الات نامدار ودارا
0
5720
مبارکه
1398-04-24 16:04:48
اهن الات نامدار ودارا
0
5590
مبارکه
1398-05-15 17:40:56
اهن الات نامدار ودارا
0
4270
فولاد سبا
1397-12-05 02:21:23